Gràcies per participar
al Call for Workshops!

Els resultats es donaran a conèxier
durant el mes de març!


CONVOCATÒRIA TANCADA


En aquesta nova edició, volem organitzar per primera vegada uns Tallers d’Innovació (WorkShops) de 90 minuts de durada eminentment pràctics sobre les principals tecnologies i metodologies emergents i presents ja a les escoles i a les aules.

Veureu algunes diferències en la definició de les categories respecte les edicions anteriors: enlloc de categoritzar les comunicacions fent referència directa a la tecnologia o a processos educatius, enguany les categories passen a fer referència directa a grans tendències emergents tecnopedagògiques i de transformació digital (i apunten algunes temàtiques associades). Tot i que el congrés té un focus evidentment tecnològic, no volem parlar només de tecnologia de forma isolada, sinó que la volem veure sempre dins el context d’un projecte, al servei d’una idea o com a palanca per a la millora de l’aprenentatge del nostres alumnes. I, sobretot… veure i “tastar” noves idees de transformació digital aplicades a l’educació.

En aquest sentit, les dimensions o categories són coherents i han sorgit a partir de les darreres tendències a nivell internacional, l’OCDE, Unesco o Informe Horizon, i també com a resultat de propostes de participació pedagògica com l’Ara és demà, l’Escola Nova 21 i de les conclusions del passat ITworldEdu.Categories


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/01/categoria1_projectesSTEM.jpg

CATEGORIA 1

Projectes STEM o STEAM

Què busquem: projectes que, amb la finalitat de cercar el foment de les vocacions cientifico-tecnològiques entre els estudiants, s’han anat incorporant els aspectes de gènere, la integració de continguts curriculars a través d’un enfocament multidisciplinari o el foment d’un aprenentatge basat en el desenvolupament d’habilitats i competències.

A STEM, acrònim en anglès per a Ciències Naturals, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, es classifiquen aquelles iniciatives o projectes educatius que pretenen aprofitar les característiques comunes d’aquestes quatre matèries per desenvolupar un enfocament interdisciplinari.

També es valoraran aquells projectes que busquen potenciar una dimensió més artística (STEAM), a través del desenvolupament dels aspectes més creatius de la ciència i la tecnologia.

En aquesta categoria també hi consten temàtiques o projectes com els de Robòtica i pensament computacional; Impressió 3D o Espais Maker (DIY).


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/01/categoria2_novesmetodologies.jpg

CATEGORIA 2

Noves metodologies d’aprenentatge

Què busquem: Experiències didàctiques i pràctiques educatives d’aula amb el suport de la tecnologia fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen. Experiències didàctiques i practiques educatives que permeten fomentar, entre d’altres, principalment la socialització, l’atenció individual i l’autonomia personal de l’alumnat.

A banda, es valoraran també aquells projectes que han permès, per mitjà de la tecnologia, una millor optimització de l’organització escolar dels temps i/o de l’espai educatiu i, conseqüentment, una millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

En aquesta categoria també hi consten temàtiques o projectes com l’ABP; l’aprenentatge cooperatiu amb suport tecnològic; la Gamificació; Breakout Edu o la Flipped-Classroom.

https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/01/categoria3_nousformats.jpg

CATEGORIA 3

Nous formats de continguts
i activitats amb recursos digitals

Què busquem: Projectes, experiències didàctiques i pràctiques educatives d’aula amb el suport de la tecnologia i que estiguin assajant amb nous formats de continguts o amb formats de continguts més enllà del text.

En aquesta categoria també hi consten temàtiques o projectes com Videotutorials; Realitat virtual; Creació d’interactius educatius; Realitat augmentada; Creació d’apps (mobilitat) o la Ràdio escolar (podcasts).


Procés de selecció de candidatures


Presenteu la candidatura abans del 26 de febrer a les 12 del migdia

Consulteu les bases per participar al formulari online de registre de projectes. El formulari permet guardar la informació i continuar més endavant mitjançant una contrasenya que rebreu si trieu l’opció “Save my progress and resume later“.Idiomes

Les propostes es poden presentar en català, castellà o anglès.
Important: els workshops no disposaran de traducció simultània.Avaluació de les candidatures

El Comitè Científic de l’ITworldEdu revisarà totes les candidatures rebudes i seleccionarà les propostes que s’ajustin més als criteris d’avaluació proposats.Confirmació de participació

L’organització comunicarà quines han estat les candidatures seleccionades per participar en el congrés en el termini de 2 setmanes des del 26 de febrer. Molta sort a tots els participants!Com participar-hi? Omplint el formulari!

Per participar en el Call for Workshops, caldrà proporcionar en un formulari la següent informació relativa del centre educatiu, de l’experiència original i del Taller-Workshop:

1. Dades del centre participant

Nom de contacte, Càrrec, Adreça electrònica, Telèfon, Centre educatiu, Codi del centre educatiu, Municipi, Codi postal, Província, País

2. Dades de l’experiència o projecte educatiu

a. Tria de categories

Categoria de Projectes STEM o STEAM
Categoria de Noves metodologies d’aprenentatge
Categoria de Nous formats de continguts i activitats amb recursos digitals

b. Títol
c. Persones implicades en l’experiència o projecte (Noms i càrrecs dins la institució)
d. Nivell o nivells educatius objectiu als que es dirigeix l’experiència o projecte que treballareu en el taller
e. Breu descripció (màx. 100 paraules)
f. Avaluació de l’experiència de centre. Valoracions per part de mestres, alumnes i famílies. Possibles incidències. Impacte en la dinàmica del centre. Indicadors d’èxit.
g. Nom de l’empresa proveïdora o desenvolupadora de la solució que hi dóna suport, si s’escau
h. Enllaços a materials didàctics (pdf, web, ..)


3. Dades del WorkShop

a. Títol
b. Idioma amb el qual s’impartirà el taller (català, castellà o anglès)
c. Formadors que portaran a terme el taller
d. Objectius competencials que es pretenen assolir
e. Continguts a tractar
f. Descripció del taller i parts de què constarà
g. Activitats de desenvolupar durant el taller
h. Material i espai que es necessitarà (l’espai físic permet l’assistència màxima de 45 persones)
i. Al final del taller (90 minuts), què s’emportaran els participants (què seran capaços de fer?)

j. Enllaç a vídeo explicatiu:

Es proposa que expliqueu en un breu vídeo (3 min màxim) l’origen de la proposta i una breu justificació, així com el procés de disseny i planificació del desenvolupament del taller.

El vídeo ha de poder respondre a les següents preguntes:

Quines parts tindrà el taller? Com us l’imagineu? Quins objectius cerqueu? Quins continguts abordareu? Quines activitats hi haurà? Què faran els participants? Què acabaran aprenent al final del taller? Quin material necessiteu?

Criteris d’avaluació


El Comitè Científic avaluarà i seleccionarà els projectes en les 3 categories d’acord amb els següents criteris:


1. Criteris que es desprenen dels 7 principis de l’OCDE …………………………. 40%

a. Grau d’autonomia i de protagonisme de l’alumne
b. Treball cooperatiu
c. Emocions i motivació
d. Personalització
e. Regulació positiva i de l’esforç
f. Avaluació formativa i congruent amb els objectius
g. Connexions horitzontals entre àrees i matèries
h. Amplitud de les competències

2. Organització i rol dels recursos tecnològics ………………………………………. 20%

a. Optimització de l’organització escolar dels temps
b. Optimització de l’espai educatiu
c. Millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge
d. Participació de la comunitat educativa

3. Innovació i originalitat del projecte …………………………………………………… 10%
4. Facilitat d’implementació a l’aula ………………………………………………………. 10%
5. Transversalitat (abast de diferents etapes educatives) ……………………… 10%
6. Resultats assolits i valoració global …………………………………………………… 10%


Contacteu a l’adreça itworldedu@eurecat.org per a qualsevol dubte relacionat amb el Call for Workshops.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!