Nota informativa per als inscrits a l’edició 2018

A tots els inscrits de l’ITworldEdu 2018 els informem que les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Cluster Edutech i d’Eurecat amb la finalitat d’informar de les activitats d’ambdues entitats o d’altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les seves dades han estat cedides a les següents entitats patrocinadores de l’esdeveniment al qual s’ha inscrit: AulaPlaneta, Clickedu, AulaPlaneta, SEMIC, Campos Estela i Vicens Vives.
Les dades dels assistents al Workshop de Ro-botica han estat cedits a Ro-botica.


  • AULAPLANETA
AULAPLANETA

Vostè podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició, i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant carta a d’Editorial Planeta, SAU, C / Rosselló i Porcel, 21, 6a planta, 08016 Barcelona, enviant un e-mail a atencionalcliente@planeta.es, o fent clic AQUÍ si disposa de DNI Electrònic.

  • CLICKEDU
CLICKEDU

Per a CLICKART és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb la normativa legal en territori espanyol. Així la nostra política de privacitat pretén garantir el compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, el seu deure de guardar-los i de no comunicar-los a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes. Per tot això, es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar CLICKART de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il•lícites.

L’informem que totes les imatges, vídeos i comentaris que poguessin aparèixer publicats a la nostra web, així com totes les dades incloses en la mateixa, es troben sotmesos ai hauran de ser tractades de conformitat amb el que disposa la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil, de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que poguéssiu facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un sistema de tractament de dades el responsable i titular és CLICKART TALLER DE COMUNICACIÓ, SL amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre serveis, promocions i novetats que considerem del seu interès. L’usuari, en cas que hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels nostres serveis podrà manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual va sol•licitar el servei. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari ens dona el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà. Així mateix, l’informem que pot exercir la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada més avall.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CLICKART el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Així mateix, l’informem que vostè té la possibilitat d’exercir en tot moment i de forma gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats en la Llei, d’acord al procediment legalment establert, mitjançant un escrit dirigit a info@clickartweb.com.


  • SEMIC
SEMIC

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SEMIC SA l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals SEMIC SA tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de SEMIC SA que es troba degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L’Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, de els deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús d’aquesta web està limitada a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Malgrat que SEMIC S.A. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a SEMIC SA, com a responsable del fitxer per exercitar els drets els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat , drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: SEMIC SA, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Segona planta, CP 25003. Lleida . La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

  • CAMPOS ESTELA
CAMPOS ESTELA

Accepto la següent política de privacitat, conforme a la Llei orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el Nou Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), Campos Estela l’informa que les seves dades personals són incloses en arxius de titularitat de Campos Estela, i que la seva finalitat és la gestió de clients i accions promocionals, i que vostè té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant una carta adreçada a Campos Estela C. Camí de la Creu, 14 08172 – Sant Cugat del Vallès.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!