Nota informativa per als inscrits a l’edició 2018

A tots els inscrits de l’ITworldEdu 2018 els informem que les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Cluster Edutech i d’Eurecat amb la finalitat d’informar de les activitats d’ambdues entitats o d’altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les seves dades han estat cedides a les següents entitats patrocinadores de l’esdeveniment al qual s’ha inscrit: Clickedu, Microsoft-AulaPlaneta, SEMIC, Campos Estela i Vicens Vives.
Les dades dels assistents al Workshop de Ro-botica han estat cedits a Ro-botica.


  • CLICKEDU
CLICKEDU

Per a CLICKART és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb la normativa legal en territori espanyol. Així la nostra política de privacitat pretén garantir el compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, el seu deure de guardar-los i de no comunicar-los a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes. Per tot això, es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar CLICKART de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il•lícites.

L’informem que totes les imatges, vídeos i comentaris que poguessin aparèixer publicats a la nostra web, així com totes les dades incloses en la mateixa, es troben sotmesos ai hauran de ser tractades de conformitat amb el que disposa la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil, de l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que poguéssiu facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un sistema de tractament de dades el responsable i titular és CLICKART TALLER DE COMUNICACIÓ, SL amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre serveis, promocions i novetats que considerem del seu interès. L’usuari, en cas que hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels nostres serveis podrà manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual va sol•licitar el servei. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari ens dona el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà. Així mateix, l’informem que pot exercir la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada més avall.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CLICKART el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Així mateix, l’informem que vostè té la possibilitat d’exercir en tot moment i de forma gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats en la Llei, d’acord al procediment legalment establert, mitjançant un escrit dirigit a info@clickartweb.com.

  • SEMIC
SEMIC

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SEMIC SA l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals SEMIC SA tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de SEMIC SA que es troba degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L’Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, de els deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús d’aquesta web està limitada a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Malgrat que SEMIC S.A. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a SEMIC SA, com a responsable del fitxer per exercitar els drets els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat , drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: SEMIC SA, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Segona planta, CP 25003. Lleida . La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.


  • CAMPOS ESTELA
CAMPOS ESTELA

Accepto la següent política de privacitat, conforme a la Llei orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el Nou Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), Campos Estela l’informa que les seves dades personals són incloses en arxius de titularitat de Campos Estela, i que la seva finalitat és la gestió de clients i accions promocionals, i que vostè té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant una carta adreçada a Campos Estela C. Camí de la Creu, 14 08172 – Sant Cugat del Vallès.

  • VICENS VIVES
VICENS VIVES

En compliment de l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de Dades, EDITORIAL VICENS VIVES, S.A. (d’ara endavant VICENS VIVES), actuant com a Responsable del Tractament de les seves dades de caràcter personal, li informa que les dades que vostè ha proporcionat a la FUNDACIÓ EURECAT, en el formulari d’inscripció i/o participació en el ITWorldEdu 2018, han estat cedides, tal com se’l va informar i vostè va autoritzar, a VICENS VIVES, amb l’única finalitat de fer-li arribar informació comercial i promocional de VICENS VIVES, sempre que es disposi d’autorització expressa per a això (en qualsevol cas, VICENS VIVES sempre dóna la possibilitat, en totes les seves comunicacions, a donar-se de baixa de l’enviament d’informació comercial).

També se li informa que les seves dades no seran comunicades a terceres persones i que seran conservades fins que vostè ens indiqui la seva voluntat de donar-se de baixa. Vostè podrà exercitar els drets de supressió, limitació, portabilitat, accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, dirigint-se per escrit en els terminis i forma definits en la legislació en vigor, enviant un email a legal@vicensvives.es. En cas d’incompliment, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


  • RO-BOTICA
RO-BOTICA

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, RO-BOTICA le informa de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos en www.ro-botica.com, estando inscrito dicho espacio web en la Agencia Nacional de Protección de Datos con código de inscripción 2112032167.

La finalidad de dicho fichero es remitir el pedido a la persona y dirección correctas, atender las solicitudes que nos plantee, mandar información necesaria sobre sus compras y proporcionarle información acerca de los productos de www.ro-botica.com, así como la realización de actividades promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación.

Sus datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. RO-BOTICA se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la información que le sea facilitada, utilizarla únicamente para los fines indicados, y adoptar las medidas de seguridad adecuadas para evitar su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y extracción.

El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable del fichero mediante un correo electrónico a info@ro-botica.com, o por escrito a Ro-botica Global, S.L. Carrer Balmes, 350-352 08006 Barcelona (España), indicando su nombre, apellido y correo electrónico, adjuntando fotocopia de su DNI.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el cumplimiento de cualquier formulario existente en www.ro-botica.com o la remisión de un correo electrónico a cualquiera de nuestros buzones implica la aceptación de esta política de privacidad, así como la autorización a RO-BOTICA para que trate los datos personales que nos facilite. En cualquier caso, por la mera visita a la web, los usuarios no facilitan información personal alguna ni queda registrada ninguna información.

Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Cada vez que un usuario accede al sitio web www.ro-botica.com está bajo la aplicación de la Política de Privacidad vigente en cada momento, debiendo revisar dicho texto para comprobar que está conforme con él.

RO-BOTICA presume que los datos han sido introducidos por su titular o por una persona autorizada por éste, así como que son correctos. Corresponde al usuario la exactitud y actualización de sus propios datos, por lo tanto, RO-BOTICA no será responsable de la inexactitud de los datos personales de sus clientes.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!