Política de privacitat


De conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que vostè faciliti a través d’aquest Lloc web (d’ara endavant, l’ “Usuari”) seran incorporades i tractades en els fitxers titularitat de EDUTECH CLUSTER per possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats, gestionar la seva inscripció a l’TworldEdu  així com atendre les consultes que l’Usuari pugui plantejar al respecte.

D’altra banda, les dades de l’Usuari seran tractades per mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis, promocions i novetats de EDUTECH CLUSTER. Aquestes comunicacions podran dur-se a terme mitjançant correu postal, trucades telefòniques a línies fixes i mòbils, correu electrònic i / o missatges SMS o MMS. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions pot comunicar-nos-ho enviant un correu electrònic a info@edutech.cat

L’Usuari també accepta expressament que les dades de caràcter personal subministrades a través del Lloc web, a més de quedar incorporades en els fitxers de EDUTECH CLUSTER segons el que estipula l’apartat anterior, també seran cedides als patrocinadors d’ITworldEdu perquè aquests puguin remetre informació a l’Usuari sobre els seus productes, serveis, promocions i novetats. L’Usuari pot consultar permanentment el llistat de patrocinadors d’ITworldEdu, punxant en l’enllaç “Patrocinadors” del Lloc web.

El fet de registrar-se a l’TworldEdu implica l’acceptació expressa sense reserves en bloc de totes les finalitats de tractament de dades abans indicades, no tenint cap d’elles la consideració de accessòria o subordinada respecte de qualsevol de les altres. En cas que l’Usuari no estigui d’acord amb totes o alguna d’aquestes finalitats podrà enviar un email a info@edutech.cat indicant-ho.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades, EDUTECH CLUSTER no garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la LOPD mitjançant una comunicació escrita dirigida a EDUTECH CLUSTER, Via Augusta 29, 1er. C.P. 08006- Barcelona (Espanya); o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@edutech.cat  En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!